FANDOM


Daisuke Kato (1910-1975), ActorEdit

  • Rashomon, 1950 (Policeman)
  • Ikiru, 1952 (Yakuza)
  • Seven Samurai, 1954 (Shichiroji)
  • Samurai I: Musashi Miyamoto, 1954 (Toji)
  • Samurai II: Duel at Ichijoji Temple, 1955 (Toji Gion)
  • Samurai III: Duel at Ganryu Island, 1956 (Toji Gion)
  • When a Woman Ascends the Stairs, 1960 (Matsukichi Sekine)
  • Yojimbo, 1961 (Inokichi, Ushitora's Rotund Brother)
  • An Autumn Afternoon, 1962 (Yoshitaro Sakamoto)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.